امید خلیل پور
کارما : 32
من یک طبیعت گرد هستم که از تجربیاتم اینجا براتون مینویسم.
...