شیمی با سید
کارما : 681
اولین پیج #شیمی امیگو و بسایت ایوپاک : Iupac.org Element 5 & 107 کنکوری ۱۴۰۳ 😅 خدایا خودت فقط
...