التماس دعا
کارما : 170
دفتر حضرت حاج فردوسی (دامت برکاته)
...