کوروش کبیر
کارما : 171
کوروش بخواب که ما بیداریم....🌙
...