کــارمـا : 30
دانشجوی نرم افزار هستم و هرچه دل تنگم میخواهد مینویسم...
...