پاتک
کارما : 3.5K
حکمت را از کسى که آن را برای تو می‌آورد، بگیر و به آنچه گفته است، بنگر و به [شخصیت] گوینده نگاه نکن.
...