پاتک
کارما : 656
حکمت را از کسى که آن را برای تو می‌آورد، بگیر و به آنچه گفته است، بنگر و به [شخصیت] گوینده نگاه نکن.
...
  • نوشته
  • تصویر
  • توئیت
  • صدا
  • سوال