ارزانترین فالوور،لایک و بازدید اینستاگرام و تلگرام در کل کشور را خریداری کنید (حرفه‌ای‌ترین پلتفرم خدمات شبکه‌اجتماعی کشور) کلیک کنید

اجاره یک باب پارکینگ

8 ماه پیش - خواندن 3 دقیقه

 

به نام خدا

قرارداد 

اجاره یک باب پارکینگ

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقای : ......................فرزند آقای ..............
دارای شناسنامه شماره ........................................................صادره از ..................متولد ................ساکن : ............................................ مدت زمان ساخت ویلا.........................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجرین ) : خانم / آقای : ........................فرزند آقای .........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساکن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد : تمامت شش دانگ پارکینگ به مساحت .............متر مربع دارای پلاک .............فرعی از ...............اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ...............فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی ..............بخش ......................ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ..............
مورخ       /     /    13 صفحه ............جلد ...........به شماره چاپی ..............صادره به نامه موجر با جمیع توابع شرعیه ولوایح عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً با برق و آب و گاز و منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره.................   /    /   13 تنظیمی دفتر خانه شماره ...........تهران در اجاره خانم / آقای ...............بوده لیکن به موجب سند صلح شماره .....................مورخ    /   /   13 تنظیمی این دفتر خانه در همین تاریخ کلیه حقوق خانم / آقای ............................(مستاجر آن سند ) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند به سبق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع ،‌حدود مشخصا اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمود و مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال مستاجرین به شغل ..............اجاره داده شده است
و لا غیر و مستاجرین به هیچ عنوان حق تغییر شغل خود را در مورد اجاره ندارند

مدت قرارداد : ................سال کامل شمسی از تاریخ ..................که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ ........... ریال ) که مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهیانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدی  در قبال دریافت رسید به موجر بپردازد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً یا تماماً طرف 10 روز از تاریخ از سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

شروط :

مالیات مستغلاتی  و تعمیراتی کلی به عهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً یا مفروزاً ،‌جزاً و یا کلا ً به هیچ وجه حتی به صور : نمایندگی ،‌صلح و وکالت و غیره را ندارد .

مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره و شیشه ،‌قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد .

مستاجرین متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت وفق مقررات جاری کشور می باشد .

از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخلیه و تحویل مستاجرین متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می باشد .

مستاجر می تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ...........موجر نزد بانک .. شعبه ...واریز نموده و نسخه ای از فیش آن را به موجر تسلیم نماید .

چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر دهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری نماید مستاجر حق دارد با ارایه مفاصای برق و آب و گاز و تلفن جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نماید .

عدم تادیه بدهی ها ی ناشی از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره که به عهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد شد. و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

سایر شروط :( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد )

این سند در دو نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید .

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول ( موجر) :    نقاشی ساختمان دیوار                                             محل امضاء طرف دوم (‌مستاجر) :

مقالات بیشتر حهت مطالعه :

طراحی ویلا در شمال

حداقل متراژ زمین جهت صدور پروانه ساخت

نورپردازی مزون عروس

قیمت ساخت سوله در مشهد

ایده برای طراحی هتل

باغ تالار

غرفه سازی نمایشگاه اصفهان

طراحی کارخانه صنعتی

مراحل گرفتن پروانه ساخت

طراحی رستوران مدرن

طراحی باغ سنتی


0
کــارمـا :
34
بفرست

مشاهده نظرات بیشتر...
rezaamiriarch