کــارمـا : 30
هر آنچه دارم و ندارم از لطف خداست... شاید بتونم قطره ای از علم خود را در اختیار دیگران بگذارم :)
...